اخبار
شنبه، 11 بهمن 1393
دانلود سؤالات امتحان نهایی دوازدهم رشته ریاضی

دانلود سؤالات امتحان نهایی دوازدهم رشته ریاضی

در این صفحه می توانید 
سؤال و جواب امتحانات نهایی پایه دوازدهم
رشته ریاضی را بر اساس سال تحصیلی دانلود کنید.

 

شیمی
سال97 سال 98 سال 99 سال1400 سال1401
دی دی دی دی دی
--- خرداد خرداد خرداد خرداد
سال 1402 سال 1403      
دی        
خرداد خرداد      

 

فیزیک
سال97 سال 98 سال 99 سال1400 سال1401
دی دی دی دی ---
--- خرداد خرداد خرداد خرداد
سال 1402        
دی        
خرداد        

 

ریاضیات گسسته
سال97 سال 98 سال 99 سال1400 سال1401
دی دی دی دی دی
--- خرداد خرداد خرداد خرداد
سال 1402        
دی        
خرداد        

 

حسابان
سال97 سال 98 سال 99 سال1400 سال1401
دی دی دی دی دی
--- خرداد خرداد خرداد خرداد
سال 1402        
دی        
خرداد        

 

هندسه
سال97 سال 98 سال 99 سال1400 سال1401
دی دی دی دی ---
--- خرداد خرداد خرداد خرداد
سال 1402 سال 1403      
دی        
خرداد خرداد      

 

دینی
سال97 سال 98 سال 99 سال1400 سال1401
دی دی دی دی دی
--- خرداد خرداد خرداد خرداد
سال 1402 سال 1403      
دی        
خرداد خرداد      

 

زبان انگلیسی
سال97 سال 98 سال 99 سال1400 سال1401
دی دی دی دی ---
--- خرداد خرداد خرداد خرداد
سال 1402        
دی        
خرداد        

 

فارسی
سال97 سال 98 سال 99 سال1400 سال1401
دی دی دی دی ---
--- خرداد خرداد خرداد خرداد
سال 1402        
دی        
خرداد        

 

علوم اجتماعی
سال97 سال 98 سال 99 سال1400 سال1401
دی دی دی دی ---
--- خرداد --- خرداد خرداد
سال 1402        
دی        
خرداد        

 

عربی، زبان قرآن
سال97 سال 98 سال 99 سال1400 سال1401
دی دی دی دی دی
--- خرداد خرداد خرداد خرداد
سال 1402 سال 1403      
دی        
خرداد خرداد      

 

سلامت و بهداشت
سال97 سال 98 سال 99 سال1400 سال1401
دی دی دی دی دی
--- خرداد خرداد خرداد خرداد
سال 1402        
دی        
خرداد        

  

برنامه امتحان نهایی خرداد سال تحصیلی 1403-1402

رشته انسانی

رشته تجربی