تازه های نشر:
فیل زبان انگلیسی کنکور(ویژه دوره و جمع بندی)
  فیل زبان انگلیسی کنکور(ویژه دوره و جمع بندی)
هدف این کتاب جمع بندی و مرور است. همواره در تجربه تدریسمان با دسته ای از دانش آموزانی برخورد می کنیم که یا به دلیل عدم علاقه به زبان یا فشار دروس اختصاصی یا برنامه ریزی نامطلوب و یا هر دلیل دیگری، موفق نشده اند به طور مستمر در طی سال تحصیلی روی زبان انگلیسی شان وقت بگذارند. از سوی دیگر همواره دانش آموزان توانمندی هستند که دائماً نیاز به تغذیه تستی ...
چاپ اول کتاب پاسخ تشریحی فیزیک 3 و آزمایشگاه(رشته ریاضی و تجربی)
  چاپ اول کتاب پاسخ تشریحی فیزیک 3 و آزمایشگاه(رشته ریاضی و تجربی)
این کتاب شامل پاسخ به پرسش ها و مساله های آزمون های هماهنگ است که در سطح کشور و یا استان های مختلف برگزار شده است. یکی از روش های مفید در تثبیت آموخته ها، پاسخ به پرسش های متعدد درباره ی هر قسمت از مطلب های درسی است. بی شک، بهترین پرسش ها را می توان در مجموعه ی آزمون های هماهنگ کشوری یا استانی یافت. در این کتاب، مجموعه ای از همین پرسش های گردآوری ش...
اولین چاپ کتاب گذر از مناطق قومی به شهرهای اقوام
  اولین چاپ کتاب گذر از مناطق قومی به شهرهای اقوام
مراحل تحول نظام شهری ایران یعنی گذر از ایرانشهرها با مواریث فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و سوابق و قدمت آن‌ ها، به شهر دولت در دوره استقرار نظام سرمایه داری و گذر از شهر دولت آغاز تحولات ناشی از سرمایه داری پیرامونی به کلان شهرها و شهرهای بزرگ و در این میان شهرهای اقوام، در چهار دهه ی اخیر، تحولاتی است که بازتاب آن را در درون شهرها و شبکه ی نظام شهری خو...
کتاب های دیگر...