Mobtakeran مبتکران


تاریخ: 1394/11/24 نظرات: 0 نظر نمایش: 1325 مرتبه تعداد امتیازدهی 11   (Article Rating)
تمرین شماره 7: ترکیب کردن

تمرین شماره 7: ترکیب کردن
​​
ترکیب کردن:
هدف در اینجا ترکیب دو چیز متفاوت با یکدیگر برای ارائه یک ارزش می باشد.
اثربخشی این ترکیب براین اساس ارزیابی می شود که آیا می تواند ارزشی را به عنوان یک کسب و کار ارائه دهد و سودآور باشد یا خیر. این امر مقیاس میزان اثربخشی است. ایده ای که به نظر جالب می رسد. اما نمی تواند پایه های یک کسب و کار را شکل دهد، در این تمرین تاید نمی شود.

فرایند:
1- دو واژه تصادفی بردارید.
2- سعی منید این دو واژه را برای خلق یک کسب و کار جدید با یکدیگر ترکیب کنید نه اینکه تنها برخی از جوانب آنها را مورد تووجه قرار دهید.
3- نشان دهید که کسب و کار جدید چگونه عمل خواهد کرد و چه انتظاری می رودکه سودآور باشد.
4- توجه: تاکید بر روی ترکیب مستقیم دو موضوع است نه اینکه ایده ای را از یکی بگیریم و بر دیگری اعمال کنیم. (مانند کاری که در برخی تمرین های گذشته انجام می دادیم)

مثال:
واژه های تصادفی: بارانداز و کابین

نظرها و ایده های آنی:
پارک های مخصوصی که کابین های مسافرتی می توانند به سادگی و راحتی در آنجا متوقف شوند.

نظرها و ایده های فراتر:
تولید بار اندازهای بخصوصی که برای کابین ها طراحی شده اند. این باراندازها مکان یابی خواهند بود که شما می توانید چیزهای مختلف را مانند دوربین، رایانه، کیف دستی و ... در آنجا قرار دهید. (فروش این باراندازها) که بر ای موارد مختلف طراحی شده است.


حالا نوبت شماست

1- دو واژه تصادفی انتخاب کنید:

2- ایده های آنی:

3- اید های فراتر:


روشهای مختلف انجام این تمرین

1- به جای مهیا کردن یک کسب و کار سودآور به وسیله ی ترکیب دو واژه می توناید چیزی را تهیه کنید که برای مردم یا محیط سودآور است. حتی اگر به عنوان یک کسب و کار سودآور نباشد.
2- واژه های تصادفی سومی را انتخاب کنید و ببینید آیا می تواند به ترکیب موجود (یعنی دو واژه قبل) اضافه شود یا آن رات تغییر دهد.

کد: 17386
نویسنده خبر: admin2 admin2