Mobtakeran مبتکران


تاریخ: 1394/08/05 نظرات: 0 نظر نمایش: 1386 مرتبه تعداد امتیازدهی 18   (Article Rating)
تمرین شماره 3: گزینه متفاوت

تمرین شماره 3: گزینه متفاوت
​​
فرایند:
1- چهار واژه تصادفی بردارید.
2- بر مبنایی نشان دهید که یکی از واژه‌ها"واژه‌ی متفاوت " است.
3- این مبنا را توضیح دهید.
توجه : برای این که بگویید یک واژه متفاوت است ، از دلایل بسیار واضح اجتناب کنید.
این دلایل آشکار ممکن است شامل موارد زیر باشند:
تعداد حروف، حروف آغازین یا پایانی یکسان و غیره
دلایلی که بر مبنای طبیعت فیزیکی نوشتار واژه یا خود واژه می‌باشند از مهمترین مواردی هستند که باید از آنها صرف‌نظر کرد.
مثال:
چهار واژه‌ی تصادفی بردارید:جامه‌ی خزدار ، خونبها،شامپانزه، نگرانی
نظرها و اید های آنی:
...در میان واژه‌ها تنها" نگرانی" جزء احساسات انسان است.
...در میان واژه‌ها تنها" شامپانزه" جانور است.

نظرها و ایده‌های فراتر
..."خونبها" تنها واژه‌ای است که به جنایتکاری اشاره دارد.
..."جامه‌ی خزدار"،"خونبها" و "نگرانی" همگی برای برخی افراد ناخوشایند هستند.ولی شامپانزه این‌گونه نیست.
حالا تمرین زیر را انجام دهید.
چهار واژه‌ی تصادفی انتخاب کنید:
نظرها و ایده‌های آنی خود را بنوسید
نظرها و ایده‌های فراتر خود را بنویسید:

کد: 14099
نویسنده خبر: maryam shoaei