شماره: 8379
1393/11/11
دانلود سؤالات امتحان نهایی دوازدهم رشته تجربی
دانلود سؤالات امتحان نهایی دوازدهم رشته تجربی

در این صفحه می توانید 
سؤال و جواب امتحانات نهایی پایه دوازدهم
رشته تجربی را بر اساس سال تحصیلی دانلود کنید.

 

شیمی
سال97 سال 98 سال 99 سال1400 سال1401
دی دی دی دی دی
--- خرداد خرداد خرداد خرداد

 

فیزیک
سال97 سال 98 سال 99 سال1400 سال1401
دی دی دی دی ---
--- خرداد خرداد خرداد خرداد
سال 1402        
دی        
خرداد        

 

ریاضی
سال97 سال 98 سال 99 سال1400 سال1401
دی دی دی دی دی
--- خرداد خرداد خرداد خرداد

 

زیست شناسی
سال97 سال 98 سال 99 سال1400 سال1401
دی دی دی دی دی
--- خرداد خرداد خرداد خرداد

 

دینی
سال97 سال 98 سال 99 سال1400 سال1401
دی دی دی دی دی
--- خرداد خرداد خرداد خرداد
سال 1402        
دی        
خرداد        

 

زبان انگلیسی
سال97 سال 98 سال 99 سال1400 سال1401
دی دی دی دی ---
--- خرداد خرداد خرداد خرداد

 

فارسی
سال97 سال 98 سال 99 سال1400 سال1401
دی دی دی دی ---
--- خرداد خرداد خرداد خرداد

 

علوم اجتماعی
سال97 سال 98 سال 99 سال1400 سال1401
دی دی دی دی ---
--- خرداد --- خرداد خرداد

 

عربی، زبان قرآن
سال97 سال 98 سال 99 سال1400 سال1401
دی دی دی دی دی
--- خرداد خرداد خرداد خرداد

 

سلامت و بهداشت
سال97 سال 98 سال 99 سال1400 سال1401
دی دی دی دی دی
--- خرداد خرداد خرداد خرداد

  

برنامه امتحان نهایی خرداد سال تحصیلی 1402-1401

رشته انسانی

رشته ریاضی

 

 

 

 
حق انتشار محفوظ است ©