تاریخ: 1393/04/07 نمایش: 8274 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
بررسی سئوالات زبان کنکور سراسری 93 رشته زبان انگلیسی- دکتر شهاب اناری

 

زبان عمومی
پاسخنامه کلیدی:

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

76

3

89

1

77

2

90

4

78

4

91

3

79

1

92

4

80

4

93

4

81

1

94

1

82

2

95

2

83

3

96

4

84

1

97

3

85

3

98

1

86

4

99

4

87

2

100

1

88

2

سطح دشواری کلی دشوارتر از سال گذشته --- دشواری اصلی در بخش متنها دیده می شد.
گرامر: 3 سوال – 1 سوال از سال سوم درس 2 و 3 سوال از پیش درسهای  4 ، 7و 8  -- سوالات کاملا مطابق انتظار و با الگوی تکراری همیشگی
واژگان: 8 سوال – بیشتر سوالات از پیش دانشگاهی بود (در رشته زبان معمولا همینطور است) – غیر از سوال 85 که واژه frequently خارج از کتاب است و البته با رد گزینه به راحتی قابل پاسخگویی بوده است، بقیه سوالات عادی و مورد انتظار بودند.
کلوز: سوالات بسیار خوب و بدون ابهام بودند.
متنها: متنها طولانی بود و البته با توجه به این که برای داوطلبان رشته زبان طرح شده کاملا مورد انتظار بود. وجود گزینه های بسیار نزدیک به هم در سوالات درک مطلب به ویژه در متن دوم نشان می داد که برای پاسخگویی، داوطلبان باید دقت بالا و تمرکز خیلی زیاد به همراه تکنیکهای پیشرفته متن خوانی می داشتند.
سوالات صریح: 5  سوال موضوع اصلی:1    سوال مرجع ضمیر: 1  سوال معنی لغت: 1

زبان اختصاصی

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

101

1

119

4

137

4

155

4

102

4

120

3

138

1

156

4

103

3

121

4

139

4

157

2

104

1

122

2

140

3

158

2

105

2

123

2

141

1

159

1

106

3

124

1

142

2

160

4

107

1

125

3

143

1

161

3

108

2

126

1

144

2

162

3

109

2

127

3

145

3

163

1

110

4

128

2

146

2

164

3

111

3

129

4

147

3

165

3

112

4

130

3

148

4

166

3

113

1

131

2

149

2

167

1

114

3

132

1

150

1

168

2

115

2

133

4

151

3

169

3

116

4

134

1

152

4

170

4

117

1

135

4

153

1

118

2

136

3

154

3

سوالات زبان اختصاصی به نظر بنده به مراتب سختتر ازسال گذشته بود و خصوصا در بخش درک مطلب به ویژه متن آخر تعداد سوالات استنباطی و استفهامی بسیار بیشتر از سال قبل به نظر می رسید.
البته از نظر استاندارد سازی و رعایت اصول testing سوالات بسیار عالی و بی نقص بود و من شخصا از طراحان محترم کمال تشکر رو دارم.

 


موفق باشید!
تهیه و تنظیم: دکتر شهاب اناری 

امتیاز بندی
دریافت لوگوی مبتکران
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian