کارنامه آزمون های مبتکران

یکی از عوامل مهم در آگاه ساختن دانش‌آموزان از عملکردشان درآزمون‌ها ارائه‌ مکتوباتی در باره آن است که کارنامه این نیاز را برآورده می‌سازد.
آزمون‌ها وسایل فنی‌اند، بنابراین به‌کار بردن نتایج آن‌ها کارآموزی و تحصیل، لازم دارد.
هرقدر مشاور با دانش آماری و کاربردهای آن آشنا باشد، به همان اندازه در تعبیر و تفسیر نتایج آزمون‌ها و‌رزیدگی خواهد داشت و در پیش‌بینی‌ها، هدایت و ارشاد رفتارهای دانش‌آموز نیز مهارت می‌یابد. نتایج آزمون‌ها در دست‌های متبحر و متخصص، وسیله‌ای مؤثر برای راهنمایی و مشاوره‌اند و در دست‌های ناآزموده و نا‌وارد، اسلحه‌ای برای تخریب.

ویژگی های کارنامه مبتکران


نمونه کارنامه دانش آموز