ویژگی های کارنامه ی مبتکران:

نتایج آزمون‌ها در دست‌های متبحر و متخصص، وسیله‌ای مؤثر برای راهنمایی و مشاوره‌اند و در دست‌های نا آزموده و نا‌وارد، اسلحه‌ای برای تخریب. یکی از عوامل مهم در آگاه ساختن دانش آموزان از عملکردشان در آزمون‌ها ارائه‌ی مکتوباتی در این خصوص می‌باشد که کارنامه این نیاز را برآورده می‌سازد. آزمون‌ها وسایل فنی‌اند، لذا به کار بردن نتایج آنها کارآموزی و تحصیل لازم دارد. هر قدر مشاور با دانش آماری و کاربردهای آن آشنا باشد، به همان اندازه در تعبیر و تفسیر نتایج آزمون‌ها و‌رزیدگی خواهد داشت و در پیش‌بینی‌ها، هدایت و ارشاد رفتارهای دانش آموز نیز مهارت می‌یابد.حال با توجه به نکاتی که در بالا مطرح شد ما به توصیف بخش‌های مختلف کارنامه‌ی مبتکران به عنوان یک ابزار مهم که در اختیار مشاور قرار دارد، می‌پردازیم:

توصیه های کلی برای تفسیر بهتر نتایج آزمون ها

مشخصات داوطلب

نتایج آزمون داوطلب

نمودار پیشرفت تحصیلی

اطلاعات پاسخبرگ و تحلیل پرسش های آزمون