كلب براي سنجش سبك‌هاي يادگيري، پرسش‌نامه‌ي سبك يادگيري را تدوين كرده است. اين پرسشنامه دوازده سؤال دارد و برای هر يك از سؤال‌ها 4 پاسخ‌ پيشنهاد مي‌دهد. پاسخ‌هاي پيشنهادي را بايد از نمره‌ي 1 تا 4 به شرح زير رتبه‌بندي كنید:

- اگر پاسخ پيشنهادي با يادگيري شما كاملاً مطابقت دارد نمره‌ي 4 بدهيد؛
- اگر پاسخ پيشنهادي با يادگيري شما تا حدي مطابقت دارد نمره‌ي 3 بدهيد؛
- اگر پاسخ پيشنهادي با يادگيري شما اندكي مطابقت دارد نمره‌ي 2 بدهيد؛
- اگر پاسخ پيشنهادي با يادگيري شما خيلي‌كم مطابقت دارد نمره‌ي 1 بدهيد؛

پرسشنامه كلب 12 سؤال و هر سؤال آن 4 گزينه دارد:

 گزینه اول همه سؤالات اشاره به روش یادگیری از طریق احساس کردن را دارد.
 گزینه دوم همه سؤالات اشاره به روش یادگیری از طریق تماشا کردن را دارد.
گزینه سوم همه سؤالات اشاره به روش یادگیری از طریق فکر کردن را دارد .
گزینه چهار همه سؤالات اشاره به روش یادگیری از طریق انجام دادن را دارد.

با جمع امتياز هر يك از اين 4 گزينه در 12 جمله‌ي پرسشنامه ( یعنی امتیاز گزینه های  هم شماره در 12 سئوال را باهم جمع کنیم) چهار نمره به دست مي‌آيد كه شيوه‌هاي يادگيري فرد را نشان مي‌دهند:
با تفريق نمره روش فکر کردن از نمره روش احساس کردن و تفریق نمره روش انجام دادن از روش تماشا کردن دو نمره به دست مي‌آيد.
 اين دو نمره روي دو محور مختصات قرار مي‌گيرند: در يك سر محور عمودي روش یادگیری از طریق احساس کردن و در انتهاي ديگر آن یادگیری از طریق فکر کردن، و در يك سر محور افقي یادگیری از طریق انجام دادن و در انتهاي ديگر یادگیری از طریق تماشا کردن قرار مي‌گيرد. اين دو محور 4 ربع يك مربع را تشكيل مي‌دهند كه هر ربع آن بيانگر يكي از سبك‌هاي يادگيري است.
 

سؤالات پرسش‌نامه‌ي سبك‌هاي يادگيري كلب

براي پاسخگويي به هر يك از سؤال‌هاي زير، متناسب با سبك يادگيري خود، نمرات 1 تا 4 به گزينه‌ها بدهيد.

 
1. هنگام يادگيري دوست دارم:

مطابق با احساسم با موضوع برخورد کنم؛
نگاه كنم و گوش بدهم؛
درباره‌ي موضوع‌ها و نظريه‌ها فكر كنم؛
به انجام دادن كارها بپردازم.


7.من به بهترين وجهي از:
ارتباط با دیگران یاد می گیرم؛
راه مشاهده ياد مي‌گيرم؛
تفكر منطقي ياد مي‌گيرم؛
راه كوش و تمرين ياد مي‌گيرم.

 


2. زماني خيلي خوب ياد مي‌گيرم كه:
به احساس ها و حدس و گمان های خود اتکا کنم؛
به دقت گوش مي‌دهم و نگاه مي‌كنم؛
به تفكر منطقي اتكا مي‌كنم؛
براي انجام دادن كارها تلاش زيادي كرده باشم.

8.براي يادگيري:
 خود را سریعأ غرق موضوع می کنم؛
قبل از شروع، تأمل مي‌كنم؛
به افكار و نظريه‌ها توجه مي‌كنم؛
دوست دارم به نتايج كارها توجه كنم.


3. در ضمن يادگيري:
شهودی هستم؛
آرام و در خود هستم؛
مايلم موضوع‌ها را از طريق استدلال كشف كنم؛               
احساس مسئوليت مي‌كنم.    

9.زماني خيلي خوب ياد مي‌گيرم كه:
به احساسم اطمينان مي‌كنم؛
به مشاهداتم اطمينان مي‌كنم؛
به عقاید و نظر های خودم اطمینان می کنم؛
كارها را شخصاً انجام مي‌دهم.

4.من از طريق ياد مي‌گيرم:  
احساس كردن؛
نگاه كردن؛
فكر كردن؛
انجام دادن.


10.در ضمن يادگيري:
پذیرا و مثبت هستم؛
بي‌نظر هستم؛
منطقي هستم؛
مسئوليت‌پذير هستم.


5.در ضمن يادگيري:                                                         
پذیرای تجارب تازه ام؛
به همه‌ي جنبه‌هاي يك موضوع توجه مي‌كنم؛
دوست دارم موضوع‌ها را تحليل و آن‌ها را به اجزاي
تشكيل‌دهنده‌شان تجزيه كنم؛
دوست دارم امور را شخصاً بيازمايم.

11.در ضمن درگيري:                                 
غرق موضوع مي‌شوم؛
دوست دارم مشاهده كنم و ببينم؛
دوست دارم درباره‌ي موضوع فكر كنم؛
دوست دارم فعال باشم.

6. درضمن یادگیری:                                                               
از احساس دروني خود بهره مي‌گيرم؛                                
مشاهده‌گر هستم؛
منطقي‌ام؛                                                                                   
فردی فعال هستم.


12. زماني خيلي خوب ياد مي‌گيرم كه شخصي:

پذيرا و دور از پيش‌داوري باشم؛
دقيق باشم؛
افكار را تجزيه و تحليل كنم؛
اهل عمل باشم.


تهیه و تنظیم: سید مجید هاشمی - کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی و مشاور مبتکران